התנגדות לצו קיום צוואה הינה תובענה, אשר מוגשת לרשם לענייני ירושה. מטרתה של ההתנגדות היא למנוע מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של המנוח. הגשת התנגדות לצוואה תלויה בכך שתתבקש בקשה לקיום הצוואה על ידי המעוניין בדבר. ככל שההתנגדות תתקבל, קובע בימ"ש הלכה למעשה, כי אין ולא תהיה לצוואת המנוח תוקף משפטי. ההתנגדות יכולה להביא גם לביטול חלקי של הצוואה. כך לדוגמא, אם הוראה מסוימת בצוואה אינה חוקית, אך ניתן לקיים את הצוואה אם תבוטל, ימנע בית המשפט מפסילת כל הצוואה, ויורה על קיום ההוראות שלא נפל בהן פסול.

עילות התנגדות לקיום צוואה מפורטות בחוק הירושה, אך אין מדובר ברשימה סגורה. לצד עילות קלאסיות העוסקות ביחסים שבין הזוכה בצוואה לבין המוריש (כגון השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה וכיוב') עשוי בית המשפט לדון בשאלת כשירותו המשפטית של המנוח לערוך צוואה וביכולתו להבין את משמעות הצוואה שערך.

כאמור, לא כל התנגדות לצוואה עוסקת ב-"מזימות" שזמם הנהנה כנגד המנוח בכדי להשתלט על רכושו, ויכול והטענה שעולה לדיון תעסוק בטעות שטעה המנוח בהבנת מצב הדברים העובדתי ובתקפות חלק מהוראות הצוואה. במסגרת הדיון בהתנגדות ניתן לדון גם בכשלים באופן שבו נערכה הצוואה (לדוגמא, האם נכחו שני עדים בעת עריכת צוואה בעדים) או בחוקיות חלק מהוראות הצוואה. התנגדות לצו קיום צוואה יכולה לעסוק גם בתנאים שהתנה המנוח לקיום הוראת צוואתו ובאופן שבו יש לקיימם, אם נפלה מחלוקת על משמעות ההוראה. המנוח עשוי לצוות על חיובי יורש ולקבוע מי הם חליפיו של היורש (יורש אחר יורש או יורש במקום יורש). לעיתים, מדובר בצוואה סתומה שאינה ברורה, ויש לפרשה באופן שניתן יהיה לקיימה ובית המשפט מנסה להתחקות אחר אומד דעתו של המצווה משך חייו, בכדי להכשיר את הצוואה הסתומה. לעיתים, המנוח מצווה על אדם אחר לקבוע מי הם יורשיו, ובלבד שהמנוח קבע קבוצה מוגדרת שמתוכה תתבצע הבחירה. הוראה זו, לפי סעיף 29 לחוק הירושה, עשויה להביא את היורשים הפוטנציאלים להתנגד לקיומה של הצוואה, בשל עילות שונות.

 

התנגדות לצוואה - התנגדות לצו קיום צוואה

 

כיצד מוגשת התנגדות לצוואה

סעיף 67 לחוק הירושה קובע, כי אם הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או לצו קיום צוואה, יודיע הרשם על כך ברבים, ויקבע פרק זמן שלא יפחת משבועיים להגשת ההתנגדות. עולה מכך, כי יש להגיש את ההתנגדות לבקשה בתוך תקופה שלא תפחת משבועיים לרשם לענייני ירושה. החוק קובע, כי רק מי שהינו מעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות תוך הזמן שנקבע, וכל עוד לא ניתן צו הקיום.

מתי תועבר התנגדות לצוואה לדיון בבית המשפט

במקרה שהוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה למתו צו לקיום צוואה וההתנגדויות שהוגשו לבית המשפט לענייני משפחה. הרשם רשאי להעביר את הבקשה לקיום צוואה, גם אם לא הוגשה התנגדות כאמור, וזאת בהתאם לרשימת מקרים המפורטת בסעיף 67א לחוק הירושה:

(1)   הוגשה התנגדות לבקשה;

(2)   המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

(3)   היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;

(4)   האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;

(5)   הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;

(6)   בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

(7)   על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;

(8)   הרשם לעניני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

הדיון בהליך התנגדות לצוואה והתוצאות האפשריות

הדיון בבקשה לקיום ובהתנגדות יערך בפני מותב של דן אחד בבית המשפט לענייני משפחה שהינו בעל הסמכות המקומית לדון בסכסוך. הבקשה לקיום צוואה נחשבת לתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995. בית המשפט יקבע מועד לדיון קדם משפט, במסגרתו יברר את הפלוגתאות והמוסכמות נשוא הסכסוך, יורה על הגשת תצהירים של בעלי הדין ועדיהם, יקיים דיוני הוכחות במסגרתם יחקרו העדים בחקירות נגדיות, ויורה על הגשת או השמעת סיכומים. בסיום הדיון בתובענה, יקבע בית המשפט אם ההתנגדות התקבלה או נדחתה והוא רשאי להצהיר על זכויות היורשים לפי החלטתו בהתנגדות (סעיף 67א (ב) לחוק הירושה). ניתן לעיין בסדר ההליך בבית המשפט בקישור הבא.

קראו עוד: ביטול צוואה
קראו עוד: צוואה בעל פה

זקוקים לייעוץ משפטי או ייצוג משפטי בנושאי צוואות וירושות? עו"ד ד"ר רן מובשוביץ, עורך דין ירושה, לשירותכם. צרו קשר או השאירו פרטים כאן באתר: