מתנה לאחר פטירה?

לעיתים מוענקת מתנה לאחר מיתה של מעניק המתנה. מתנה זו אינה תקפה ולכן ניתן לבטל הסכם מתנה מסוג זה באמצעות תביעה מתאימה. לא ניתן להעניק מתנה עתידית לאחר פטירת המעניק באמצעות הסכם אלא אם אותו הסכם נושא בתוכו את מרכיבי היסוד של צוואה. כמילים אחרות, הדרך היחידה להענקתה של מתנה לאחר פטירה היא בעריכת צוואה כדין, ושטר מתנה או שטר התחייבות למתן מתנה צריך להיות ערוך בהתאם לדרישות הצורניות של צוואה, שכן מותר לנקוט בלשון המעניקה מתנה במסגרת צוואה.

בפרשת גפטר נקבע על ידי בית המשפט כי הסכם המקנה זכויות או חלק מזכויות בנכס במתנה, ומתנה את העברתן בפטירת הנותן אינו עומד בתנאי הדין[i]. לכן, אם מדובר במתנה המוענקת לאחר פטירת המנוח שלא באמצעות צוואה, הרי שיש לטעון כי היא בטלה כדינו של כל הסכם בירושה עתידית הנוגע להענקת זכויות לאחר מיתה בעיזבון על יסוד סעיף 8 לחוק הירושה. לדוגמא, מצב בו רונן ואמו עורכים הסכם בו נקבע, כי לאחר פטירת האם יקבל רונן את כל הזכויות בדירת המגורים שלה ללא תמורה וכי הוראה זו אף תגבר על הוראות הצוואה שערכה בעבר יכשל במבחן המשפטי שכן ההסכם פגום, ועוסק בעיסקה בירושה עתידית.

 

סוג התובענה לביטול מתנה

הדרך לתקיפת עסקת המתנה מחייבת הגשת תביעה נפרדת לביטול הסכם המתנה. הן מדובר בהסכם שנערך בימי חייו של המנוח. אין לתקוף את צו הירושה או צו קיום צוואה בדרך של התנגדות בטענה שמתנה אינה תקפה, מכיון שאיננו עוסקים בזהות היורשים, אלא בהיקף העיזבון. בית המשפט אינו עוסק במהלך ההתנגדות בהיקף עיזבון המנוח ונפסק בפרשת עמרם ורבות אחרות כי "…צו הירושה אינו אלא צו המצהיר, מי הם יורשיו של הנפטר ומה שיעור חלקו של כל אחד מהם בעיזבון בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (ע"א 570/70, בעמ' 346 מול אות השולים ז). אין בית המשפט קובע בהליך הנדון את היקף נכסיו של הנפטר ואת פירוטם, כשם שאינו קובע את חלקו של יורש בנכס מסוים מעבר לחלקו על-פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, מכוח הסכם שעשה אותו יורש עם יורש אחר או מכוח רכישה שרכש מהמנוח עצמו לפני פטירתו. מכאן, ששאלת תוקפם של מסמך המתנה או של ההסכם לא עמדה כלל לדיון ולא יכולה הייתה לעמוד לדיון בהליך של הוצאת צו הירושה, והצו שניתן אינו בגדר מעשה-בית-דין, החוסם את המערער בטענתו, כי רכש זכויות במגרש בנוסף לזכויותיו בו כיורש על-פי הצו"[ii] .

מתי מסתיימת המתנה

כל עוד לא הסתיימה המתנה, מדובר על התחייבות למתן מתנה. קיים הבדל בין סיום מתנת מטלטלין (כסף, חפצי ערך וכל דבר שאינו מחובר לקרקע חיבור של קבע), שאז המתנה מסתיימת בעצם מסירת המטלטלין, ומתנת מקרקעין אשר השלמתה מחייבת רישום בפנקס המקרקעין. להבדל זה משמעות לעניין אופי התקיפה המשפטי. אם אדם מעניק לאחר סכום כסף באמצעות מסירתו לידיו, המתנה הסתיימה. כך יהא גם, אם הועברו פיזית תכשיטים יקרי ערך מן הנותן אל המקבל. לעומת זאת, ההלכה היא, כי מתנת מקרקעין תושלם רק כאשר תירשם בפנקס המקרקעין, ונפסק בפרשת מזרחי כי כל עוד לא נרשמו זכויות המקבל לא הושלמה עסקת המתנה וניתן לחזור ממנה[iii], זאת, מכיון שהוראות חוק המקרקעין מחייבים רישום בפנקס המקרקעין ("טבו") כדי להעניק בעלות לאדם במקרקעין. כאן המקום להדגיש, כי רישום הערת אזהרה אינו מהווה אישור לבעלות במקרקעין ואף אינו מהווה עיסקה במקרקעין, ולכן אין הוא מעיד שהמתנה הסתיימה.

עם זאת, נפסק בפרשת מדעי חריג הקובע כי גם אם מתנת המקרקעין לא הושלמה ברישום, הרי שעצם חתימת המנוח על כל המסמכים הנדרשים לרישומה (יפוי כח, שטר העברת זכויות וכיוב') מלמד כי המתנה מושלמת, ובלבד שהרישום בפועל התעכב בשל נסיבות שלא היו בשליטת מקבל המתנה, וצדדים שלישיים לא הסתמכו על אי הרישום וביצעו עיסקאות נוגדות במקרקעין[iv]. דוגמא לעיסקה שהסתיימה בנסיבות שלעיל מצויה במקרה בו שרון קיבל במתנה מאביו דירה. האב חתם על כל מסמכי ההעברה, ומיד לאחר מכן, ועוד בטרם רישום זכויותיו במרשם המקרקעין, מכר שרון את הדירה לחברו יובב, וקיבל את התמורה לידיו. לרוע המזל, נפגעו שרון ויובב בתאונת דרכים קשה, לאחר שיצאו את משרדו של עורך הדין, ובשל כך לא השלימו משך תקופה ארוכה את רישום הזכויות. בית המשפט קבע בעת הדיונים בהתנגדות לקיום צוואת האב, כי מתנתו של האב הושלמה, וכי הדירה אינה חלק מעיזבונו שכן העיכוב ברישום הזכויות נבע מנסיבות שאינן בשליטת הצדדים וכי אומד דעתם ברור באופן מובהק.

 

הברחת נכסי עיזבון באמצעות מתנה

ביטול חוזי המתנה או התחייבות למתן המתנה נושא בחובו חשיבות מיוחדת. לעיתים נערך שימוש בעיסקאות מתנה על יסוד חוק המתנה[i] בימי חייו של המוריש, בכדי לסכל הורשת זכויות ליורשים אחרים. לעיתים, נערכים הסכמי מתנה שכל מטרתם לשמש כהסכם למראית עין, משיקולי חסכון במס. המחלוקות המשפטיות בנדון נסובות על הוכחת הכוונה ליתן את המתנה, קבלת המתנה כדין, מועד סיומה של המתנה ותוקפה של המתנה על פי דיני המתנה ודיני החוזים. הסוגיות העולות מזכות המצווה לעשות ברכושו כרצונו וההתנגשות של מהלכיהם בחיים עם הוראותיהם בצוואה שכיחות. מקרה קלאסי מצוי בדוגמא הבאה: "….דור אוחז בהסכם מתנה בו נקבע, כי דירת המגורים של ההורים מוענקת לו במתנה. על אף זאת, דור לא רושם את זכויות הבעלות שלו במרשם המקרקעין וההורים ממשיכים לחיות בדירה, ובשלב מסויים אף להשכיר אותה בתמורה ששולמה לידיהם. כשלוש שנים לאחר חתימת הסכם המתנה, ערכו ההורים צוואה, והורו כי הדירה תוענק לאחותו של דור, יעל. בית המשפט תוהה, אם ההורים אכן נתנו במתנה את הדירה לדור, ואם זה היה אומד דעתם, בהתייחס לכך שציוו אותה כרכושם לאדם אחר, שנים לאחר מכן ואף נהגו בה כמנהג בעלים כל ימי חייהם.". יתכן שיקבע במקרה זה, כי הסכם המתנה הינו הסכם למראית עין, והמצב המשפטי האמיתי הוא, כי דור החזיק בנאמנות משתמעת את הזכויות בדירה, עבור ההורים, משיקולים השמורים עימם.

 

הסכם מתנה למראית עין

הסכם למראית עין הוא הסכם, שבו הצדדים משתפים פעולה במטרה להציג כלפי חוץ מצג שאינו אמת. כלומר, הצדדים להסכם יודעים כי הם מציגים מצג שקרי כלפי העולם לגבי ההסכמה המצויה בחוזה. הסכם מתנה למראית עין הינו חוזה בו הצד הנותן והצד המקבל את המתנה מציגים כלפי כל העולם מצג משל ניתנה מתנה. דינו של הסכם כזה ביטול, אך רק ביחס להשפעתו על צדדים חיצוניים לו.

כך, הסכם מתנה שמטרתו למנוע תשלומי מיסים על מקרקעין הינו הסכם למראית עין, שכן כלל אין ברצון הצדדים לערוך עיסקת מתנה, והמטרה האמיתית העומדת מאחורי המתנה היא להונות את שלטונות המס. לפיכך, הצדדים יחוייבו בתשלומי המיסים בגין העיסקה, כאילו מעולם לא ניתנה מתנה שלא בתמורה. לדוגמא, רוחמה ירשה את זכויות הבעלות של בן זוגה המנוח יחיאל בדירת המגורים שלהם, בהתאם לצוואה הדדית שערכו במשותף. על פי צוואה זו, החליטו בני הזוג, כי לאחר פטירת רוחמה, יזכה בצוואה יורם, בנם המשותף. אלא שמיד לאחר פטירת יחיאל, ערכה רוחמה הסכם מתנה עם דניאל, בנה מנישואים קודמים, והעניקה לו במתנה את הדירה. בהסכם זה קבעו השניים, כי על אף שהדירה ניתנת לדניאל במתנה, אסור לו להעבירה לאחר, לרשום אותה על שמו ואף להיכנס לדור בה, מקום שלרוחמה זכות להתגורר בדירה עד יומה האחרון. הסכם זה אינו הסכם אמת למתנה אלא הסכם למראית עין, שמטרתו לעקוף את הוראות הצוואה ההדדית. זאת, מקום שברור שלא הועברו לדניאל זכויות הבעלות בדירה, והוא אינו יכול לנהוג בה מנהג בעלים. ההסכם בוטל בבית המשפט, מכיון שהוא מפר את הסתמכותו של יחיאל בצוואה ההדדית.

 

[i] חוק המתנה, תשכ"ה-1968

[ii] ע"א 12/83 עמרם נ' עמרם, פ"ד לח (3) 556, 559, ע"א 253/81 לוי נ' אסיאו, פ"ד לו (2) 193, 195-196; ע"א 1393/92 קזצ'קוב נ' קזצ'קוב, פ"ד מח (4) 353, 359-360; רע"א 702/94 פייט נ' פייט (לא פורסם); ע"א 46/89 רוזן נ' בהט, פ"ד מד (2) 765, 770ה; ת"ע (מחוזי – חיפה) 1130/95 יהודה נ' יהודה (לא פורסם, השופטת ש' וסרקרוג); תמ"ש (שלום – ת"א) 11180/00 תבורי נ' שלם)

[iii] ע"א 493/91 מזרחי שמעון ואח' נ. מזרחי יעקב ואח', פ"ד נ(1) 199, 203-204 (1996); ע"א 587/81 צ'יזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 321, 323-325)

[iv] ע"א 1108/98 מדעי נ' מדעי (פ"ד נד(4) 385)), ע"א 380/88 טוקאן נ' אלנששיבי, פ"ד מה(5) 410, 423 (1991))

[v] סעיף 8(ב) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ע"א 6/86 גפטר נ' רזון, מב (4) 742

לעמוד ביטול מתנת מקרקעין בסכסוך על עיזבון