צוואה המבוססת על החוק

מעין צוואה היא מצב, שבו ידועים בציבור יורשים זה את רעהו בהתאם לכללי ירושה על פי דין, כאילו היו נשואים זה לזו, במידה והנפטר לא השאיר אחריו צוואה או הוראה מפורשת או משתמעת המתייחסת לכך, כפי המפורט בסעיף 55 לחוק הירושה: “איש ואישה, החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על-פי דין, אילו היו נשואים זה לזה, והוא – כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש”.
ככל שתתקיים מערכת העובדות המפורטת בסעיף 55 לחוק, יקבע בית המשפט כי לצורך דיני הירושה, מדובר בבני זוג שהינם ידועים בציבור, ולפיכך, יורשים הם האחד את רעהו על פי דין (בג”ץ 673/89 שולמית משולם נ’ בית הדין הרבני הגדול , מה (5) 594). מכאן עולה המסקנה, כי “מעין צוואה” אינה משום מסמך צוואה שנערך על ידי אדם, אלא הוראות חוק שבאו לכדי ביצוע, לאור התקיימותו של מצב עובדתי מתמשך המתבטא ביחסי זוגיות בעלי סממנים מסויימים.

מדוע נקבעה “מעין צוואה”

ההנחה היה שמערכת יחסים בין בני זוג אשר דומה באופיה ובמהותה לזו המתפתחת במסגרת נישואין מצמיחה זכות ירושה, למרות העדרו של טקס פורמאלי. המחוקק הניח במסגרת סעיף 55 לחוק הירושה, כי כוונתו של הנפטר, אשר לא הותיר אחריו צוואה, היא שבן זוגו יירש אותו לאחר מותו, ממש כפי שמתרחש בעת פטירתו של בן זוג נשוי. סיבה נוספת לקיומה של מעין צוואה נעוצה באינטרס הציבורי כפי שפורש בבית המשפט העליון בפרשת פלוני: “תכלית רביעית של חוק הירושה – השלובה בתכליות האחרות – היא להשוות בין מעמדם של בני זוג נשואים למעמדם של הידועים בציבור. אין הצדקה לכך שמצבם של מי שנישא בנישואין אזרחיים יהיה נחות ממצבם של ידועים בציבור גרידא.” בע”מ 9607/03 פלוני נ’ פלוני , סא (3) 726).

המבחנים לקיומה של “מעין צוואה”

המבחן לקיומו של קשר זוגי המקים זכות ירושה מכונס לביטוי “חיי משפחה במשק בית משותף”. מדובר במבחן גמיש, בהתאם לנסיבות המקרה, כאשר כל מקרה לגופו ולעניינו. כך לדוגמא, אין בקיום יחסי אישות בלבד כדי להכריז על בני זוג כידועים בציבור, שכן אין די בכך כדי לקבוע שהתקיימו יחסי משפחה. עוד נפסק, כי אין חובה שבמסגרת תנאי משפחה יהא שיתוף קנייני בנכסי בני הזוג ולכן אין זה משנה, אם יש לבן-זוג חשבון נפרד. עוד נקבע, כי “משק בית משותף” אין פירושו שויון הכרחי במקורות המימון בין הצדדים” (ע”א 107/87 שרה אלון נ’ פרידה מנדלסון , מג (1) 431). להרחבה נוספת על המבחנים ראו ירושת ידועים בציבור.

לעמוד עריכת צוואה