השתק מכח מצג

השתק הינו מצב משפטי שבו מושתק צד מלהעלות טענה כנגד יריבו. מניעות היא טענה דיונית המכונה גם השתק מכח מצג. נפסק בפרשת עזרא כי מדובר במצב שבו צד למשפט מנוע מלהתכחש למצג שהציג בפני צד אחר, אם אותו אחר הסתמך על המצג בתום לב ובסבירות ושינה עקב כך את מצבו לרעה[i].

מניעות היא חלק מדיני תום הלב, ולכן מכונה גם מניעות על סמך הבטחה או יושר, שכן נפסק בפרשות ביבי ותרשיש כי מי שנותן הבטחה לזולתו בידיעה שהלה מתכוון לפעול על פיה ומשנה את מצבו, אין לו חזרה ממנה[ii]. בנסיבות אלו, התעלמות מההבטחה בעתיד לא תתקבל על ידי בית המשפט. לדוגמא, היורש המסתלק משנה את דעתו ומחליט, שהוא מעוניין ברכוש. במקרה שבו יגיש היורש תביעה לקבלת כספי העיזבון שירש ועליהם ויתר, ניתן לטעון, כי הוא מנוע מהגשת התובענה, בשל העובדה שהיורשים האחרים הסתמכו על הויתור כאשר קיבלו את חלקם בעיזבון, ואף התחייבו בגינו כלפי צדדים שלישיים, אם לדוגמא נטלו הלוואה. את טענת המניעות ניתן לרתום באופן יצירתי בתובענות בענייני ירושה גם לעניינים אחרים. על מנת לטעון את הטענה, נדרש להוכיח, כי הצד שכנגד הציג מצג מסויים בעניין ושינה את עמדתו מאוחר יותר. כך, גם אדם שהציג בהסכם עמדה מסויימת והתחייב בגינה, מנוע מלהתכחש לאותה עמדה או התחייבות בעתיד לבוא. מן הכלל אל הפרט, בדיקה מדוקדקת של הטענות המועלות בכתב התביעה או כתב ההגנה, ביחס לראיות הקיימות בעניין, עשויה להעלות לאפשר העלאת טענת מניעות. למיותר לציין, כי את הטענה צריך להעלות מוקדם ככל האפשר.

מניעות והשתק בהתנגדות לצוואה

השתק מכח נסיבות חיצוניות

בעוד שמניעות עוסקת במצב שבו בעל דין מושתק מהעלאת גירסה נוגדת לזו שנקט בעבר, ההשתק מתייחס למצב שבו בעל הדין מושתק כתוצאה מנסיבות חיצוניות. לדוגמא, ככל שבית המשפט הכריע לגופה של תובענה בפסק דין שאין עליו זכות ערעור עוד (פסק דין חלוט), לא ניתן להעלות טענה המערערת על הקביעה האמורה בתביעה חדשה. מצב זו מכונה גם “מעשה בית דין” או השתק עילה. כלומר, אין לתובע אפשרות לתבוע בעילה זהה שוב את אותו בעל דין. טענה נוספת בדיני ההשתק המכונה “השתק פלוגתא” מתייחסת למצב, שבו נאסר על בעל דין להעלות טענה נוגדת להכרעתו של בית משפט (לאו דווקא בפסק דין) בעניין עובדתי בעבר, בין אותם בעלי דין, אם השאלה היתה חיונית להכרעה בתביעה. נפסק בפרשת סניטובסקי, כי הצדדים להליך החדש מושתקים מלהתדיין לגבי המחלוקת המדוברת, משעה שזו כבר הוכרעה כאמור[iii]. לדוגמא, בית המשפט הכריע בתובענה שבין ירון לתמר, כי ההסכם ביניהם הופר על ידי תמר, ולכן עליה לפצותו בסכום כסף נכבד. תמר טוענת בתביעה אחרת שהגישה כנגד ירון, כי מעולם לא הפרה את ההסכם האמור. ברם, ירון מעלה טענת השתק פלוגתא אשר מתקבלת על ידי בית המשפט וגורמת לסילוק התביעה.

[i] רע”א 4928/92 עזרא נ’ המועצה המקומית תל מונד, פ”ד מז(5) 95, 100

[ii] ע”א 19/81 ביבי נ’ הורברט פ”ד לז(2) 497, 501-502; ע”א 251/73 תרשיש נ’ שיינליכט פ”ד כח(1) 572 579-581 (1974)

[iii] ע”א 199/82 יעקב סניטובסקי נ’ חברת החשמל לישראל בע”מ פ”ד לט(1) 225 231-232

לעמוד סדר בירור ההתנגדות לצוואה