מטרתה של הבקשה

מדובר בבקשה אשר מגיש התובע את קיומה של הצוואה, ומטרתה להקשות על הנתבעים, אשר מתנגדים לקיום צוואה, באמצעות חיובם בהפקדת סכום להבטחת הוצאותיו בקופת בימ”ש. נוכח העלויות הנכבדות הכרוכות בהליך התנגדות לצוואה, עשויה החלטה חיובית בבקשה מעין זו, להביא לסיום ההליך, בשל הקושי במימון הסכום שנדרש להפקדה. תקנה 519 לתקסד”א מסדירה את סוגיית הפקדת ערובה לתשלום ההוצאות:

“(א) בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.

(ב) לא ניתנה ערובה תוך המועד שנקבע, תידחה התובענה, אלא אם כן הורשה התובע להפסיקה; נדחתה תובענה לפי תקנה זו, רשאי התובע לבקש ביטול הדחייה, ואם נוכח בית המשפט או הרשם שסיבה מספקת מנעה את התובע מליתן את הערובה תוך המועד שנקבע, יבטל את הדחייה בתנאים שייראו לו, לרבות לענין ערובה והוצאות”

ערובה להוצאות הזוכה בצוואה

 

תכליתה של תקנה 519 לתקסד”א

נפסק, כי עיקר תכליתה של התקנה היא למנוע תביעות סרק ולהבטיח תשלום הוצאותיו של התובע, במיוחד כאשר בית המשפט סבור כי סיכויי ההליך קלושים.

עם זאת, אף נפסק, כי בהפעלת התקנה יש משום הגבלת הגישה לבית המשפט רק לבעלי אמצעים, ולפיכך, יפעל בית המשפט במתינות, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר [i]. במסגרת שיקול הדעת בבקשה שכזו, מביא בית המשפט בחשבון גם שיקולים נוספים, כגון: סיכויי ההליך, מורכבותו, שיהוי בהגשת התביעה, מיהות הצדדים, והפגיעה בזכות הקניין של התובע באמצעות הטלת ערובה, שיש בה, אף משום פגיעה בזכות החוקתית הצומחת לקניינו מכוחו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. במסגרת שיקוליו, אף נותן בית המשפט משקל למידת תום הלב בנקיטת ההליך גופו, ואף למועד שבו הוגשה הבקשה לראשונה.

[i] רע”א 544/89 אויקל תעשיות בע”מ נ’ נילי מפעלי מתכת בע”מ, פורסם במאגרי המידע

לעמוד פסילת שופט בעת התנגדות לצוואה