קבילות חוות הדעת למול משקלה

חוות הדעת אינה תורה מסיני, וניתן לערער על מסקנותיה. עם זאת, קיים הבדל מהותי בין אי קבלת מסקנותיו של המומחה לבין פסילת חוות הדעת. המדיניות הנוהגת היא כי חוות דעת של מומחה מטעם בימ”ש לא תיפסל אלא בשל פגמים חמורים היורדים לשורשם של דברים.

משקלה של חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

לחוות הדעת הרפואית משקל שניתן לסמלו כמכריע ממש בעניין שאלת כשירותו של המנוח. נפסק: “חוות דעת מומחה נהנית ממעמד מיוחד, עד שהיא קובעת ומעצבת בדרך כלל את מסכת העובדות הרלוונטית ואת המסקנות המקצועיות המתבקשות ממנה” [i]. נפסק כי “המומחה הרפואי משמש זרועו הארוכה של בית-המשפט לעניינים שברפואה ומשום כך ‘הוטלו עליו גם מקצת החובות המוטלות על בית המשפט ובראש ובראשונה החובה לנהוג באובייקטיביות, ללא משוא פנים ותוך הקפדה שכל אלה גם ייראו'”[ii]

פסילת חוות דעת מומחה בעת התנגדות לצוואה

אמות המידה לפסילת חוות דעת

בפרשת אדרי נפסקו אמות המידה לפסילת חוות דעת רפואית: “פסילת מומחה רפואי מוצדקת כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי, כאשר נמצא פגם היורד לשורש העניין: כגון, פגם בשיקול הדעת שהפעיל המומחה, חוסר תום לב או משוא פנים. אי תקינות שאינה יורדת לשורש העניין ואינה פוגעת בעבודתו של המומחה ובאובייקטיביות של חוות דעתו, אינה צריכה להביא לביטול חוות הדעת”. לכך יש להוסיף את הקביעה בפרשת רונית לעיל הקובעת “פסילת חוות הדעת תעשה רק במקרים שבו עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין, או במקום שבהם פעל המומחה בחוסר תום לב.”. השופט י’ טירקל הוסיף וקבע כי “יש להעדיף במקרה זה את השיקול של טוהר ההליכים המשפטיים וההליכים הנלווים אליהם ומניעת כל ספק ספיקא ואבק חשש בעניין זה”

[i] תמ”ש (נצ’) 3760-02 ה. (ר.) א.א נ’ א. ח.א.א.א, פורסם במאגרי המידע

[ii] רע”א 600/96 אדרי נ’ מגדל חברה לביטוח בע”מ, פורסם במאגרי המידע; רע”א 337/02 רונית מזרחי נ’ כלל חברה לביטוח בע”מ , נו (4) 673

לעמוד ערובה להוצאות הזוכה בצוואה