מהי עילה

עילה היא מכלול העובדות שהוכחתן תביא למתן הסעד המבוקש. ההוכחה מחייבת הצבת העובדות בתבנית משפטית של תנאים שהוגדרו בחוק ובפסיקת בתי המשפט.

ניסוחה של העילה חשוב מאד, ולא פחות מכך חשוב לדעת מה אין לטעון. “שיפוט מוסרי” של היורש הזוכה או הצגת עובדות אשר לכאורה מלמדות כי הוא אינו ראוי לזכות ברכוש המנוח בהתבסס על דרך חייו, או העובדה שהופלה לטובה, אינם מהווים עילת תביעה קבילה על פי דיני הירושה. אין די בתיאור העובדות במדויק במסגרת כתב התביעה. במהלך הדיון, יש להוכיח את הקשר שבין העובדות לעילה ולסעד.

ניסוח עילת התנגדות לקיום צוואה

הזיקה שבין מועד התביעה לאופי העילה

ניתן לתבוע בעילות מסוימות רק במועד מסוים על ציר הזמן ובהתאם למהות הטענה. לעיתים קמה עילת תביעה רק במועד מסויים ורק בתנאים מסוימים. לדוגמא, לא ניתן לתבוע בימי חייה של אם המשפחה את האח אשר מועל בחשבון הבנק שלה בטענה של השפעה בלתי הוגנת, מכיון שזו טענה השייכת לדיני הירושה, ואלו חלים רק לאחר פטירת האדם. במקרה דנן, המועד להגשת תביעה בטענה של השפעה בלתי הוגנת הינו רק לאחר פטירת המנוח. רק אז, לאחר מות האם, ניתן לטעון שניסיונות למעילה בכספיה, אפילו בידיעתה, עשויים להוות אמצעי בלתי הוגן להשפעה עליה לרשום הוראה בצוואתה בניגוד לרצונה החופשי. ככל שרוצים למנוע מן האח את המשך המעילה בכספים, בעת שהאם חיה, מוטל עליה לתבוע, אפילו באמצעות אחר, בעילות של הפרת חובת השליחות והאמונים או עילות חוזיות ונזיקיות והסעד שיתבקש אז הוא השבת הגזל שנלקח ללא רשות, ללא קשר לצוואה שנרשמה. אם האם אינה יכולה לתבוע בעצמה, ואינה יודעת כיצד להתמודד עם המצב, ניתן לתבוע בבית המשפט מינוי אפוטרופוס ולמצער, לבקשו להורות לרשויות הרווחה והסעד לפקח על רכושה של האם וחייה.

לעמוד תצהיר בבירור התנגדות לצוואה