מקרים בהם מתהפך נטל הראיה

היפוך נטל הראיה מתרחש כאשר בית המשפט מצפה מן הנתבע להביא ראיות ולשכנע אותו ראשון כי גירסתו היא הנכונה. רק אם יעשה כן הנתבע ויצליח בשכנוע – יצטרך התובע להוכיח, כי גירסת הנתבע אינה נכונה.  משמעות הדבר היא, כי אם יכשל הנתבע בהוכחת גירסתו, יזכה התובע בתביעתו בסיכוי מוגבר.

הלכת בן נון[i] קובעת, כי הוכחת תלות מוחלטת של המצווה בזוכה על פי הצוואה הופכת את נטל הראיה. לכן חייב הזוכה במקרה שהוכחה תלות מוחלטת, להוכיח כי לא השפיע השפעה בלתי הוגנת על המנוח. הלכה נוספת הקובעת היפוך נטל הראיה נקבעה בפרשת אבו סנינה, כאשר נפל בצוואה פגם צורני, שאז עובר הנטל להוכחת אמיתותה על מי שמבקש לקיימה שכן “הלכה פסוקה בידינו, כי ‘צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף-עליו הראיה…. והוא הדין להיפך: צוואה שיש בה פגם מבחינת הצורה, אינה בחזקת עומדת, והטוען שיש לקיימה – עליו הראייה תחילה שצוואת אמת היא. נטל ההוכחה המוטל על המבקש אינו רק לעניין אמיתותה של הצוואה אלא גם לעניין גמירות דעתו של המצווה, שהמסמך ישמש כצוואה בדבר חלוקת רכושו לאחר מותו. משנפלו פגמים צורניים בצוואה עובר הנטל להוכחת אמיתותה של הצוואה ולתקופתה על מי שמבקש לקיימה”[ii].

היפוך נטל הראיה בהתנגדות לצוואה

היפוך הנטל יתרחש גם במקרה של טענת “הודאה והדחה“. בטענה מסוג זה, טוען לדוגמא הנתבע, כי טענות התובע נכונות, מקום שהוא אכן לקח את כספיה של אמם המנוחה, אלא שקיימת תוספת לעניין והיא, שהאם הרשתה לו לעשות כן. נפסק בפרשת שרייבר כי על הנתבע להוכיח את רשותה של האם באמצעות ראיות מתאימות “כדי להעביר את נטל הראיה מתובע לנתבע צריכה טענת הנתבע להיות מסוג “הודאה והדחה” “כן – אבל”, כלומר, הודאה בכל העובדות, הנטענות על-ידי התובע, כשבצדה של אותה הודאה טענות, המפקיעות את זכותו של התובע…”[iii]. היפוך נטל הראיה מתרחש גם בתחומים נוספים הקשורים לדיני הירושה. לדוגמא, סעיף 125 לחוק המקרקעין קובע כי רישום זכויות בעלות של אדם על נכס שהינו מקרקעין מוסדרים במרשם המקרקעין, מהווה ראיה חותכת לתוכנו. לפיכך, בעל הקרקע אינו חייב להוכיח כי הינו הבעלים, מקום שעצם הרישום בפנקס המקרקעין מלמד על כך, ומי שמבקש לערער על עובדה זו, הוא החייב בהבאת ראיות מתאימות התומכות בטענתו.

[i] ע”א 423/75 מרדכי בן נון נגד מטילדה ריכטר ואח’, פ”ד לא(1) 372, עמ’ 378)

[ii] ע”א  493/83 אבו סנינה נ’ טהא, פד”י ל”ט (4)

[iii] ע”א 777/80 קלרה שרייבר נ’ מרגוט שטרן ו-3 אח’, פ”ד לח(2), 143

לעמוד עדות שמיעה בבירור התנגדות לצוואה