במסגרת בקשה שהוגשה ע”י נאמני הקדש ציבורי (קרן שהוקמה בצוואה בהתאם להוראות המנוח), באמצעות משרד עוה”ד דר’ רן מובשוביץ, נטען כי יש להורות על שינוי הוראות הקדש ציבורי עליו הורה מצווה בצוואתו לפני כ-20 שנים בשל שינוי נסיבות בחלוף הזמן.

בבקשה הובאו ראיות לכך, שבעת עריכת הצוואה, חלו תקנות מצומצמות הנוגעות לדרכי ההשקעה של הקדש ציבורי, וכיום מאפשר המחוקק שימוש בכלים פיננסים נוספים, כמפורט בתקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי), התשס”ד-2004. עוד נטען, כי אומד דעתו של המצווה היה, כי יש להשתמש בכספי ההקדש לצרכים ציבוריים, ובלבד שקרן ההקדש לא תיפגע. בימ”ש קיבל את הבקשה, והורה כי נאמני ההקדש ישקיעו ויחלקו את כספי ההקדש באופן הסוטה מהוראות הצוואה, אך בהתאם לרצונו של המנוח.