רכיבי היסוד בצוואה בפני רשות הם כי המצווה הגיש או אמר את צוואתו בפני הרשות. ככל שמדובר בעריכת צוואה בפני נוטריון, הרי שמדובר בצוואה בפני רשות שכן הנוטריון הינו רשות על פי הוראות הדין. די באישור הנוטריון כדי לקבוע כי הצוואה אמיתית[i]. בצמוד לרכיבים אלו התפתחה פסיקה עניפה על חובות הרשות בעת עריכת צוואה בפניה.

בין עילות התקיפה בצוואה בפני רשות, שאינן נוגעות ישירות לרכיבי היסוד, ניתן למנות את הפרת חובותיה של הרשות בעריכת צוואה בפניה. לדוגמא, הנוטריון חייב לתרגם את הצוואה לשפה אשר המצווה מבין ואף לקרוא אותה בפניו, אם אינו מסוגל לעשות כן[ii] ובמקרה והנוטריון לא קרא את כל הצוואה בפני עורכה אשר אינו מבין עברית, או דילג בקריאתו על חלקי משפטים מהותיים, עשויה הצוואה לאבד תוקפה.

לדוגמא, מחובותיו של נוטריון העורך צוואה לבחון אם המצווה כשיר לעשייתה ולפיכך אחת מעילות התקיפה כנגד צוואה שכזו נולדת כאשר הנוטריון הפר את ההליך הנדרש ממנו לבירור הכשירות האמורה, כפי המפורט בחוק. נוטריון אף אינו רשאי לערוך צוואה לאדם אשר נראה על פניו כמי שאינו כשיר בנפשו ואינו מבין את משמעות דבריו, ולו עשה כן, עשויה הצוואה לאבד תוקפה. הנוטריון אף חייב לברר אם המצווה עורך את הפעולה ברצון חופשי וגם לדרוש תעודה רפואית מן המצווה אם הוא מאושפז או מרותק למיטתו,

על פי הוראות סעיף 4 לתקנות הנוטריונים. הנוטריון חייב לדרוש תעודה רפואית המעידה על כשירותו של המצווה רק אם הוא מרותק למיטתו או מאושפז. דוגמא לצוואה כשרה בפני רשות; יוסף בן 87. שבועיים בטרם עריכת הצוואה חלה בשפעת קשה, התקשה לנשום, והיה מרותק למיטתו במשך יומיים תמימים. לאחר שהחלים, ניגש לנוטריון וערך צוואה. התנגדות שהגיש בנו יהודה בטענה שעל הנוטריון היה לדרוש תעודה רפואית בטרם עריכת הצוואה נכשלה. בית המשפט קבע, כי המועד הקובע לקיום הדרישה להצגת תעודה רפואית הוא מועד עריכת הצוואה. ניתן לקבוע, כי החוק מגן על סיטואציות שכיחות לעריכת צוואה בפני נוטריון. כך, אין כל פגם בצוואה שנערכה בפני נוטריון על ידי אדם קשיש ובא בימים, אם הוא אינו מאושפז או מרותק למיטתו במועד עריכת הצוואה, ואין משמעות לעובדה שהינו חולה בשפעת, אם במועד עריכת הצוואה הוא מסוגל לזוז, כאמור. יש לפרש את הוראות החוק בדייקנות, ולא להעניק להן פרשנות מרחיבה המצמצמת הלכה למעשה את קיום הוראות המנוח, גם אם אין מחלוקת על כך שזהו רצונו האחרון.

לעמוד מעין צוואה

[i] סעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל”ו 1976

[ii] סעיף 22(ג) לחוק הירושה, תשכ”ה-1965