מהי התנגדות לקיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה היא תובענה המוגשת לרשם לענייני ירושה. מטרתה של התנגדות לצוואה למנוע מתן צו קיום צוואה של המנוח. על מנת שניתן יהיה להגיש התנגדות, צריכה לעמוד בפני הרשם לענייני ירושה בקשה לקיום צוואה. בקשה כזו מוגשת בדרך כלל, על ידי מי שזוכה בצוואה. ככל שלא מוגשת התנגדות לצוואה, ינתן צו לקיום הצוואה כאמור, ומעמדו של צו זה כפסק דין לכל דבר ועניין התקף כלפי כל העולם. המשמעות של מתן הצו לקיום הצוואה היא, שיש לקיים את האמור בצוואה, ככתבו וכלשונו. מאידך, ככל שההתנגדות לצוואה תתקבל, אין ולא תהיה לצוואת המנוח תוקף משפטי. בנוסף, ההתנגדות לצוואה יכולה להביא גם לביטול חלקי של הצוואה. כך לדוגמא, אם הוראה מסוימת בצוואה אינה חוקית, אך ניתן לקיים את הצוואה אם תבוטל, ימנע בית המשפט לענייני משפחה מפסילת כל הצוואה, ויורה על קיום ההוראות שלא נפל בהן פסול.

מקובל לומר, שהתנגדות לצוואה היא תביעה מסובכת להוכחה. הסיבה העיקרית לקושי נעוצה בעובדה שהמצווה כבר אינו בחיים, לא ניתן לשאול אותו מה רצה ולא ניתן לברר את מצבו הבריאותי באמצעות בדיקה. למעשה, בית המשפט לענייני משפחה נדרש להרכיב פאזל מתוך פיסות המידע שמעמידים בפניו הצדדים להליך. לכן, קיימת חשיבות להגשת ההתנגדות על ידי עורך דין המתמחה בתחום הירושות, איש מקצוע היודע להעמיד את העובדות והראיות החשובות שעשויות לשנות את התוצאה בפני בית המשפט, בהסתמך על ניסיונו.

הנימוקים להגשת התנגדות לצוואה

הנימוקים מכונים בלשון משפטית: “עילות”. העילות להגשת התנגדות לקיום צוואה מפורטות בחוק הירושה, אך אין מדובר ברשימה סגורה.

לצד עילות קלאסיות העוסקות ביחסים שבין הזוכה בצוואה לבין המוריש (כגון השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה וכיוב’), עשוי בית המשפט לדון בשאלת הכשירות המשפטית של המנוח לערוך צוואה במועד עריכתה, ביכולתו להבין את משמעות הצוואה שערך, בהיותו כר נוח להשפעה של הזוכה, בחולשתו השכלית או הנפשית של המצווה, בכשלים באופן שבו נערכה הצוואה (לדוגמא, האם נכחו שני עדים בעת עריכת צוואה בעדים) או בחוקיות חלק מהוראות הצוואה.

מן האמור לעיל עולה, כי לא כל התנגדות לצוואה עוסקת ב-“מזימות” שזמם הנהנה בצוואה כנגד המנוח בכדי להשתלט על רכושו, ויכול והטענה שעולה לדיון בבית המשפט תעסוק בטעות שטעה המנוח בהבנת מצב הדברים העובדתי ובתקפות חלק מהוראות הצוואה. פרטים נוספים והרחבה על סוגי ההתנגדויות והאופן שבו ניתן לפסול צוואה ניתן לקבל גם פה, בעמוד פסילת צוואה.

פרשנות לשון הצוואה כנימוק להתנגדות

התנגדות לצו קיום צוואה יכולה לעסוק גם בתנאים שהתנה המנוח לקיום הוראת צוואתו ובאופן שבו יש לקיימם, אם נפלה מחלוקת על משמעות ההוראה. לדוגמא, המנוח עשוי לצוות על יורש לבצע פעולה כלשהי או להימנע מפעולה כלשהי (“חיובי יורש”) או לקבוע מי הם חליפיו של היורש הראשון (יורש אחר יורש או יורש במקום יורש), הוראה שכיחה מאד בעת עריכה של צוואה הדדית.

לעיתים, מדובר בצוואה סתומה שאינה ברורה, ויש לפרשה באופן שניתן יהיה לקיימה ובית המשפט מנסה להתחקות אחר אומד דעתו של המצווה משך חייו, בכדי להכשיר את הצוואה הסתומה. לעיתים, המנוח מצווה על אדם אחר לקבוע מי הם יורשיו, ויש לדון בחוקיות ההוראה, לאור העובדה שהצוואה היא מעשה אישי ולא ניתן לאפשר לאחר לקבוע מי יירש.

התנגדות לצוואה - התנגדות לצו קיום צוואה

מתי יש להגיש את ההתנגדות לצוואה

סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי אם הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או לצו קיום צוואה, יודיע הרשם על כך ברבים, ויקבע פרק זמן שלא יפחת משבועיים להגשת ההתנגדות. עולה מכך, כי יש להגיש את ההתנגדות לבקשה בתוך תקופה שלא תפחת משבועיים לרשם לענייני ירושה. החוק קובע, כי רק מי שהינו מעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות תוך הזמן שנקבע, וכל עוד לא ניתן צו הקיום.

מתי תועבר התנגדות לצוואה לדיון בבית המשפט

במקרה שהוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה למתו צו לקיום צוואה וההתנגדויות שהוגשו לבית המשפט לענייני משפחה. הרשם רשאי להעביר את הבקשה לקיום צוואה, גם אם לא הוגשה התנגדות כאמור, וזאת בהתאם לרשימת מקרים המפורטת בסעיף 67א לחוק הירושה:

(1)   הוגשה התנגדות לבקשה;

(2)   המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

(3)   היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;

(4)   האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר;

(5)   הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;

(6)   בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

(7)   על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;

(8)   הרשם לעניני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

הדיון בהליך התנגדות לצוואה והתוצאות האפשריות

הדיון בבקשה לקיום ובהתנגדות יערך בפני מותב של דן אחד בבית המשפט לענייני משפחה שהינו בעל הסמכות המקומית לדון בסכסוך.

הבקשה לקיום צוואה נחשבת לתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ”ה-1995. בית המשפט יקבע מועד לדיון קדם משפט, במסגרתו יברר את הפלוגתאות והמוסכמות נשוא הסכסוך, יורה על הגשת תצהירים של בעלי הדין ועדיהם, יקיים דיוני הוכחות במסגרתם יחקרו העדים בחקירות נגדיות, ויורה על הגשת או השמעת סיכומים. בסיום הדיון בתובענה, יקבע בית המשפט אם ההתנגדות התקבלה או נדחתה והוא רשאי להצהיר על זכויות היורשים לפי החלטתו בהתנגדות (סעיף 67א (ב) לחוק הירושה).

קראו עוד: סוגי צוואות

קראו עוד: ביטול צוואה
קראו עוד: צוואה בעל פה

זקוקים לייעוץ משפטי או ייצוג משפטי בנושאי צוואות וירושות? עו”ד ד”ר רן מובשוביץ, עורך דין ירושה, לשירותכם. צרו קשר או השאירו פרטים כאן באתר: