יש להבדיל בין תביעות המוגשות בימי חייהם של המוריש ותביעות המוגשות לאחר פטירתו. תביעות מהסוג הראשון אינן קשורות לדיני ירושה ועניינן במניעת השתלטות של גורמים על רכוש משפחתי. במסגרת תביעות אלו עשוי בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לטפל בעצמו, למנוע מגורם מסויים לעשות ברכוש אחר כרצונו או להטיל פיקוח על מי שמטפל באדם חסר ישע. התביעות שלאחר הפטירה עוסקות בעיזבון המוריש המנוח, והן תביעות מתחום דיני הירושה.

התביעות הקלאסיות הן התנגדות לצוואה ותביעה לביטול צו לקיום צוואה. ההבדל בין שתיהן הוא בעיתוי. ההתנגדות מוגשת בטרם מתן צו לקיום צוואה ותביעה לביטול צו מוגשת לאחר שכבר ניתן צו קיום.

לעיתים, קשה לאבחן מהי סוג התביעה הנדרשת. כך, לדוגמא, במקרה שבו אדם כבר נפטר, ומסתבר שמיופה כוחו בחשבון הבנק משך את כספי החשבון של המנוח באמצעות יפוי הכח, לאחר הפטירה, בטענה שהוא ניתן לו במתנה עוד בחיי המנוח. נשאלת השאלה, מהו דין הכסף המצוי בחשבון הבנק והאם הוא חלק מהעיזבון שנותר לאחר הפטירה, או חלק מרכוש ששייך למושך מקדמת דנא, ואינו של המוריש, מלכתחילה. הפתרון המשפטי מצוי בהלכה של בית המשפט הקובעת, כי לאחר פטירת המנוח, יפוי הכח שנמסר לאדם מטעמו, אינו תקף עוד ושימוש בו לצורך משיכת כספי המנוח מחשבון הבנק אינו מותר. לפיכך, משיכת הכספים באמצעות יפוי הכח לא נעשתה כדין ויש לתבוע את השבת הכספים לאלתר, שכן בהעדר הוכחה להענקת המתנה, זהו חלק מהעיזבון.

תביעות מחוץ לירושה

טענות במסגרתן נטען כי אדם מפר את חובתו כלפי אדם אחר בעודו בחיים, אינן קשורות לדיני ירושה אלא לדיני הנאמנות והשליחות ולכן לא יוגשו במסגרת של התנגדות לצוואה. תובענות כאלו יכולות לעסוק, ביחסי ניצול שנרקמו בין המטפל או האפוטרופוס וחסר הישע המצוי תחת פיקוחם ואחריותם. לדוגמא, יוכבד טוענת כי אחד האחים משתלט בימים אלו על רכושה של אמם הגלמודה ומנצל את יפוי הכח שיש לו בחשבונה לצורך משיכת כספים לצרכיו האישיים, ללא רשותה ואישורה של האם. האם עצמה רתוקה למיטתה אך צלולה לחלוטין. במקרה שכזה עשוי בית המשפט לשוחח עם האם הצלולה ולברר, אם היא מסכימה לפעולותיו של האח ואם היא מודעת להיקפן ולסיבות לביצוען. הסכמתה של האם תביא לסיום ההליכים שנפתחו במטרה להגן עליה על ידי יוכבד. לעומת זאת, כאשר נטען, לאחר פטירת האם, שהאח ניצל את קיומו של יפוי הכח שבידו, כדי ללחוץ על המנוחה לכתוב צוואה בה יירשם כי הוא נהנה, עסקינן בסכסוך ירושה המתמקד בזהות היורשים, ולפיכך יערך שימוש בדיני הירושה ובהליך של התנגדות לקיום צוואה.

לדף הנמקת הצוואה